Appendix B to Part 92—Tagline Informing Individuals With Limited English Proficiency of Language Assistance Services

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-512-593-2949